►22Σ [ ϠϯБ ]

00110010 00110111 00110000 00111001 00110010 00110000 00110010 00110000 01110101 01101110 01100001 01101001 01110110 01100101 01110010 01110011 01101001 01101111 01101110 01100101 01110011 01110101 01100010 01100001 01110011 01100101 01100100 01101001 01110011 01101001 01101100 01101001 01100011 01101001 01101111


"...La nostra storia di amore con i computer, la computer grafica e le reti di computer va ben al di là della fascinazione estetica e ben al di là del gioco dei sensi.
Stiamo cercando una casa per la mente e per il cuore. La nostra fascinazione con i computer è più erotica che sensuale, più profondamente spirituale che funzionale..."


00110001 00110111 00110001 00110010 00110010 00110000 00110001 00111001 01001100 01001111 01000111 01001111 01010101 01010100 01001000 01000101 01001111 01010101 01001011 01000001 01010100 01000001 01000010 01000001 01010011 01001001 01010011 
"...ne usci ridendo di tutto, non perchè fosse per lui un gioco, ma per l'assoluto disprezzo che ne aveva. Colui che vuole entrare nel regno dei cieli, vi giungerà se disprezza Tutto..."
[Vangelo di Filippo. 74, 29-36]


"Il mio seme sarà gradito a te e alla tua Forza. con la tua mano forte sigillalo, col timore divino e con un comandamento; cosicchè tutto il seme che è uscito da me non si distolga da te e dal dio onnipotente"
[apocalisse di Adamo, 73,10]00110010 00110000 00110000 00110111 00110010 00110000 00110001 00111001 01010100 01001000 01000101 01010011 01010100 01001111 01010010 01011001 01000011 01001111 01001110 01010100 01001001 01001110 01010101 01000101 01010011 
We show that spiritual ignorance is the result of God’s very love for us: he made us miserably stupid to avoid us
the vision of glories we cannot reach.

If we knew the joys and the beauties of the distant future, how many of us could bear the squalor of life down here?

00110010 00110011 00110000 00110100 00110010 00110000 00110001 00111001 01010111 01000101 01010100 01000101 01001100 01001100 01011001 01001111 01010101 01000001 01010011 01010100 01001111 01010010 01011001 00100000 
I. The space is divided into small portions similar to mounds on a flat surface: in them the ordinary laws of geometry are not valid.

II. This property of being curved and distorted is transferred with continuity from a portion to another of the space, propagating itself like a wave.

III. This variation of the curvature of space is the motion of matter.

IV. In the physical world, nothing but this variation takes place, subject to the law of continuity.


00110010 00110111 00110000 00110011 00110010 00110000 00110001 00111001 01010111 01000101 01010100 01000101 01001100 01001100 01011001 01001111 01010101 01000001 01010011 01010100 01001111 01010010 01011001 00100000 

κορίτσι εγείρει – δια τoν λόγoν

Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα δύο.καὶ ἤνοιξε 
τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ 
σκηνοῦντας. καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν 
καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω.


00110001 00110010 00110000 00110001 00110010 00110000 00110001 00111001 01000101 01010110 01001111 01001100 01010110 01001001 01001110 01000111 01001001 01001110 01000001 01010000 01000101 01010010 01010000 01000101 01010100 01010101 01000001 01001100 01010010 01000101 01010110 01001111 01001100 01010101 01010100 01001001 01001111 01001110 00100000 


22 is always a notable number.
22 is a bridge.
22 is permanent revolution.
22 is intoxication.
22 is baptizing new Flesh.00110000 00110111 00110000 00110001 00110010 00110000 00110001 00111001 01001100 01010110 00110001 00110001 00110100  


“14 Se la sua offerta all’Eterno è un olocausto d’uccelli, offrirà delle tortore o de’ giovani piccioni. 
15 Il sacerdote offrirà in sacrifizio l’uccello sull’altare, gli spiccherà la testa, la farà fumare sull’altare, 
e il sangue d’esso sarà fatto scorrere sopra uno de’ lati dell’altare. 
16 Poi gli toglierà il gozzo con quel che contiene, e getterà tutto allato all’altare, verso oriente, 
nel luogo delle ceneri. 
17 Spaccherà quindi l’uccello per le ali, senza però dividerlo in due, e il sacerdote lo farà fumare sull’altare, 
sulle legna messe sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un sacrifizio di soave odore, fatto mediante il fuoco all’Eterno.”


00110000 00110110 00110000 00110001 00110010 00110000 00110001 00111001 01001000 01000101 01010010 01000101 01000001 01001110 01000100 01001110 01001111 01010111 00100000

Inconsistency and hyperactivity, spasmodic production and futile progress.
We are working to an unification.

_________________________________________________________________